ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนปกติ

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสมัครเรียน ควรใช้งาน Browser Google Chrome

Version 80.x.x.x  ขึ้นไปโดยใช้คอมพิวเตอร์

อ่านประกาศรับสมัครนักเรียนได้ที่นี่

การจัดส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร
1. กรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้บรรจุเอกสารใส่ซองและนำส่งมาที่งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เลขที่ 499 ซอยพัฒนาการ 58 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ทั้งนี้ โรงเรียนจะยึดตามวันและเวลาประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยจัดส่งเอกสารระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น. (เท่านั้น)
2. กรณีที่นักเรียนส่งเอกสารด้วยตนเอง ให้บรรจุเอกสารใส่ซองและนำส่งที่จุดรับเอกสารการสมัครห้องประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียน โดยจัดส่งเอกสารระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น. (เท่านั้น)