โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บันทึกการมอบตัวเป็นนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำให้ใช้ Computer/Notebook   กับ   Chrome Web Browser

  Username(เลขประจำตัวสอบ) : *   ให้ใช้เลขประจำตัวสอบ ตัวอย่าง 07110001
  กรณีนักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนแทนเลขประจำตัวสอบ

  Password #1(เลขประชาชนนักเรียน) : *   ให้ใช้ เลขประชาชนของนักเรียน ตัวอย่าง 5311000887567

ขณะนี้ได้ทำการปิดระบบแล้ว