โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
บันทึกการมอบตัวเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำให้ใช้ Computer/Notebook   กับ   Chrome Web Browser
  Username(เลขประจำตัวสอบ) : *   ให้ใช้เลขประจำตัวสอบ ตัวอย่าง 10421 หรือ 25414758
  Password #1(เลขประชาชนนักเรียน) : *   ให้ใช้ เลขประชาชนของนักเรียน ตัวอย่าง 5311000887567
  Password #2(เลขการมอบตัว) : *   ให้ใช้ เลขการมอบตัวที่ได้รับจากโรงเรียน ตัวอย่าง 05478

ยังไม่เปิดระบบ กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล
จะเปิดระบบเวลา 21.00 น.