ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยืนยันสัญญากับโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564

ชั้น ม.1 ให้ใช้เลขประจำตัวสอบ
ชั้น ม.4 ( ม.3 เดิม) ที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบ ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนแทนเลขประจำตัวสอบ
ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนแทนเลขประจำตัวสอบ
ค้นหาข้อมูล