ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ส่งหลักฐานการชำระค่าเทอม ระดับชั้น ม.4
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

กรณีนักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนแทนเลขประจำตัวสอบ
ค้นหาข้อมูล