Admin management userlogon Logo
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
 
Username :  ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 05641
Password #1 :   ให้ใช้ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด ตัวอย่างเช่น 01/01/2555
Password #2 :   ให้ใช้ เลขประชาชน 13 หลัก ตัวอย่างเช่น 5311000887567


1. นักเรียนที่รายชื่อติด 0 ร มผ ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขภายในวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2566
    - โดยติดต่อกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชานั้น
    - สอบแก้ตัวตามตารางที่กำหนด และติดตามผลด้วยว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
2. นักเรียนชั้น ม.6 ให้รีบดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้เสร็จภายในกำหนดเนื่องจาก
    - วัดผลต้องส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคให้กับระบบ tcas67 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
      ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566
    - นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มผ จะไม่อนุญาตให้ขอเอกสารผลการเรียนหรือใบรับรองจากทางโรงเรียนจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ

หมายเหตุ : เมื่อป้อน Username และ Password ถูกต้องแล้วแต่เข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่องานทะเบียนวัดผล