Admin management userlogon Logo
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
 
Username :  ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 05641
Password #1 :   ให้ใช้ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด ตัวอย่างเช่น 01/01/2555
Password #2 :   ให้ใช้ เลขประชาชน 13 หลัก ตัวอย่างเช่น 5311000887567

หมายเหตุ :
1. นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 ที่มีผลการเรียน 0 , ร ให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2565
2. การแก้ไขผลการเรียน 0 , ร ให้ติดต่อกับครูผู้สอนและต้องติดตามผลว่าผ่านหรือไม่
3. นักเรียนที่ยังมีผลการเรียน 0 , ร หลังวันที่ 30 มีนาคม 2565 จะไม่มีชื่อเข้าเรียนในชั้นถัดไป จนกว่าจะแก้ไขเสร็จ

หมายเหตุ : เมื่อป้อน Username และ Password ถูกต้องแล้วแต่เข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่องานทะเบียนวัดผล