โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
บันทึกการมอบตัว/ประวัตินักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
แนะนำให้ใช้ Computer/Notebook   กับ   Chrome Web Browser
  Username (เลขประจำตัวนักเรียน) : *   ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่าง 50421
  Password (เลขประชาชนนักเรียน) : *   ให้ใช้ เลขประชาชนของนักเรียน ตัวอย่าง 5311000887567

ขณะนี้ได้ทำการปิดระบบแล้ว แต่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้